Regulamin Stowarzyszenia

„Pomocni Teraz na rzecz pomocy humanitarnej oraz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych” w Szczecinie

§ 1

1. Stowarzyszenie „Pomocni Teraz na rzecz pomocy humanitarnej oraz pomocy
w trudnych sytuacjach życiowych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach w formie stowarzyszenia zwykłego (dalej „Stowarzyszenie”).

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

§ 2

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie wszelkiej pomocy dla osób w potrzebie – zarówno na rzecz obywateli polskich, jak i cudzoziemców przebywających bądź chcących przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

1) pośredniczenie w znalezieniu mieszkania, pracy;
2) pomoc w prowadzeniu spraw urzędowych i legalizacji pobytu oraz pracy;
3) pomoc w organizacji dostępu do służby zdrowia, edukacji;
4) pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych;
5) integracja i szeroko rozumienie wsparcie.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenach innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1) pracę wolontariuszy;
2) organizację imprez charytatywnych i okolicznościowych;
3) działalność w mediach społecznościowych;
4) inicjowanie i popieranie działań obywatelskich związanych ze wspieraniem osób
w trudnych sytuacjach życiowych;
5) organizowanie spotkań kulturowych, terapeutycznych i edukacyjnych na rzecz osób w trudnych sytuacjach życiowych;
6) współpracę z władzami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.


2. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw, które nie są zastrzeżone dla Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.


3. Zebranie Członków zwołuje się w miarę potrzeby, na żądanie Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.


4. Zebranie Członków decyduje w szczególności o:

a) przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia oraz podjęciu decyzji o utracie członkostwa;
b) wyborze i odwołaniu Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie oraz kontroli podejmowanych przez niego czynności;
c) uchwaleniu regulaminu oraz dokonywaniu jego zmian;
d) podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i określenia, w takim przypadku, zasad postępowania z majątkiem Stowarzyszenia.

5. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel.

§ 7

Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która złoży pisemną deklarację członkowską i uchwałą Zebrania Członków zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.

§8

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.

2. Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami.

3. Stowarzyszenie nie może:

a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
b) zrzeszać osób prawnych,
c) prowadzić działalności gospodarczej,
d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 9

Członek Stowarzyszenia naruszający Regulamin, działający wbrew interesom innych członków Stowarzyszenia lub postępujący niegodnie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej przez zwykłą większość głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 10

1. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Zebrania Członków podjętą większością2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W tej sytuacji, Zebranie Członków określi zasady postępowania z majątkiem Stowarzyszenia.